School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Amcanion / Aims

Datganiad yr Ysgol

Gweithio gyda’n gilydd er mwyn y plant

Nodau ac Amcanion

 • Magu hunan-barch, parch tuag at eraill a pharch tuag at yr amgylchfyd yn ein disgyblion

 • Datblygu yn ein disgyblion deimlad o falchder - fel Cymry Cymraeg, ac fel disgyblion dwyieithog Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

 • Magu goddefgarwch tuag at ddiwylliannau eraill

 • Mynnu safon uchel o ymddygiad y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol ymysg ein disgyblion

 • Paratoi’r addysg orau bosibl i’n disgyblion trwy gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys gan gynnwys y Cwricwlwm Cymreig a’r Sgiliau Sylfaenol

 • Darparu awyrgylch bleserus, ysgogol a hapus i’r disgyblion lle y byddant yn teimlo’n ddiogel ac yn awyddus i weithio a dysgu boed hynny dan do neu yn yr awyr agored

 • Codi ymwybyddiaeth ein disgyblion yn feddyliol a chymdeithasol am y byd gwaith

 • Sicrhau cyfleoedd cyfartal a thriniaeth deg i holl ddisgyblion yr ysgol

 • Annog ein disgyblion i fwynhau cymdeithasu â’i gilydd trwy fynychu’r gweithgareddau all-gyrsiol a baratoir iddynt drwy gyfrwng y Gymraeg

 • Annog ein rhieni i gefnogi amcanion, polisiau, gweithdrefnau, safonau a disgwyliadau yr ysgol trwy gymryd rôl weithredol yn yr addysg a dderbynir gan eu plant

 

School Mission Statement

Working together for the sake of the children

 

Aims and Objectives

 • Develop self-respect, respect towards others and respect towards the environment in our pupils

 • Develop in our pupils a feeling of pride - as Welsh speakers and as bilingual pupils of Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

 • Develop tolerance towards other cultures

 • Insist upon high standards of conduct inside and outside the school amongst our pupils

 • Prepare the best education possible for our pupils through introducing a wide and balanced curriculum including the ‘Cwricwlwm Cymreig’ and the Basic Skills

 • Provide a pleasant, inspiring and happy environment for our pupils where they will feel safe and eager to work and learn, whether it is indoors or out in the open air

 • Raise pupil awareness intellectually and socially of the world of work

 • Ensure equal opportunities and fair play for all pupils at the school

 • Encourage our pupils to enjoy socialising with each other through attending extra-curricular activities prepared for them through the medium of Welsh

 • Encourage parents to support the school’s objectives, policies, working arrangements, standards and expectations by taking a practical role in the education received by their children

Top