School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Amcanion / Aims

Datganiad yr Ysgol

Gweithio gyda’n gilydd er lles y plant

 

 

 • Magu hunan-barch, parch tuag at eraill a pharch tuag at yr amgylchfyd yn ein disgyblion

 

 • Datblygu, yn ein disgyblion, deimlad o falchder at eu hiaith a’u diwylliant o fewn yr ysgol a thu hwnt

 

 • Magu parch tuag at anghenion, hawliau, credoau a diwylliannau eraill

 

 • Mynnu safon uchel o ymddygiad y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol ymysg ein disgyblioner mwyn iddynt ddatblygu yn unigolion hyderus, annibynnol

 

 • Darparu yr addysg orau bosib i’n disgyblion trwy gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys sy’n arwain at ‘Dyfodol Llwyddiannus’

 

 • Darparu awyrgylch bleserus, ysgogol a hapus i’r disgyblion lle y byddant yn teimlo’n ddiogel ac yn awyddus i ddysgu ble bynnag y bo

 

 • Codi ymwybyddiaeth ein disgyblion yn feddyliol a chymdeithasol am y byd gwaith

 

 • Sicrhau cyfleoedd cyfartal a thriniaeth deg i holl disgyblion yr ysgol

 

 • Annog  ein rhieni i gefnogi amcanion, polisiau, gweithdrefnau, safonau a disgwyliadau’r ysgol trwy gymryd rôl weithredol yn yr addysg a dderbynir gan eu plant

 

 • Cefnogi’r plant i fod yn ddinasyddion iach yn gorfforol ac yn feddyliol

 

 

 

School Mission Statement

Working together for the sake of the children

 

 • Develop, in our a pupils, self-respect, respect towards others and a respect towards our environment

 

 • Develop, in our pupils, a sense of pride towards their language and culture within school and beyond

 

 • Nurture respect towards others’ needs, rights, beliefs and cultures

 

 • Insist upon the highest standards of behaviour in our pupils both within and outside the school so that they develop as confident,  independent individuals

 

 • Provide the best possible education for our pupils by delivering a wide and balanced curriculum which leads to a ‘Successful Future’

 

 • Provide a pleasant, stimulating and happy environment for the pupils where they will feel safe and eager to learn wherever they may be

 

 • Raise our pupils’ awareness both mentally and socially of the world of work

 

 • Ensure equal opportunities and fair treatment for all pupils

 

 • Encourage all parents to support the aims, policies, systems, standards and expectations of the school by playing an active role in the education received by their children

 

 • To support the children to be healthy citizens both physically and mentally

 

 

 

 

 

 

 

Top