School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Asesiadau Cenedlaethol / National Assessments

Bydd manylion pellach ynghylch Asesiadau Haf 2022 yn ymddangos ar y dudalen hon maes o law.

Further details regarding the Summer 2022 Assessments will appear on this page shortly.

 

Erbyn hyn, mae trefniadau’r Asesiadau Cenedlaethol ar gyfer plant Blwyddyn 2 i 6 wedi newid rhywfaint.  Eleni, dim ond un asesiad ar ffurf papur sydd gennym sef yr asesiad Rhifedd - Rhesymu.  Mae angen i ysgolion weinyddu’r asesiad yma rhwng 28.04.20 a 05.05.20.  Os bydd plentyn yn absennol ac yn colli’r asesiad yma ni fydd yn bosibl iddo/ iddi sefyll yr asesiad wedi’r 05.05.20.

Gall ysgolion weinyddu’r asesiadau eraill, sef Darllen Cymraeg, Darllen Saesneg (Blywddyn 4 i 6) a Rhifedd Gweithdrefnol, unrhywbryd yn ystod y flwyddyn academaidd felly byddwn yn trefnu i weinyddu’r asesiadau hyn yn ystod hanner tymor cyntaf Tymor yr Haf.  Cewch ragor o fanylion ynghylch dyddiadau pendant maes o law.

 

By now, the arrangements for the annual National Assessments for children in Years 2 to 6 have changed somewhat.  This year, only one paper based assessment remains for schools to implement namely the Numeracy - reasoning assessment.  Schools are required to carry out this assessment between 28.04.20 and 05.05.20.  If a pupil is absent and misses this assessment it will not be possible for them to undertake this assessment after 05.05.20.

Schools are able to carry out all other assessments, Welsh reading, English reading (years 4 to 6) and Procedural Numeracy, any time during the academic year so we shall arrange to conduct these assessments during the first half term of the Summer Term.  You will receive further details shortly.  

Cliciwch / Click

Cyflwyniad i'r asesiadau personol

Gwyliwch ein hanimeiddiad am gyflwyniad byr i'r asesiadau personol ar-lein.

Introduction to personalised assessments

Watch our animation for a short introduction to online personalised assessments.

Asesiadau personol: beth yw'r asesiadau?

Personalised assessments: what are they?

Asesiadau personol: gwybodaeth i rieni/gofalwyr

Personalised assessments: information for parents/carers

Asesiadau personol: beth sy'n digwydd wedi i'm mhlentyn sefyll yr asesiad?

Personalised assessments: what happens after my child has taken the assessment?

Asesiadau personol: sut maen nhw'n gweithio?

Personalised assessments: how do they work?

Asesiadau personol: ydi'n bosib eu haddasu ar gyfer anghenion arbennig plant?

Personalised assessments: can they be adapted for different children's needs?

Top