School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Ciniawau Ysgol / School Lunches

 

Cliciwch ar y plant i weld y fwydlen

Click on the children to view the menu

 

 

Os hoffech i’ch plant gael cinio ysgol, dyma’r drefn:

  • Talwch ar-lein am yr wythnos - £13.50 (cost pryd =  £2.70)
  • Bydd y plant yn archebu cinio bob bore yr wythnos yna pan fydd yr athrawon yn cymryd y gofrestr.

Bydd Swyddfa’r Ysgol yn derbyn eich taliadau erbyn bore dydd Llun a gall yr ysgol drefnu lefelau staffio amser cinio am yr wythnos. 

Cofiwch ebostio Swyddfa’r Ysgol os nad ydych wedi cadw cofnod o’ch rhif talu arlein unigol.

 

Should you wish for your children to have school lunches, here’s the procedure:

  • Pay online for the week - £13.50 (lunch cost = £2.70)
  • The children will then order their lunch each morning that week when the teachers take the register.

The School Office will receive the payments overnight by Monday morning and school can then arrange the relevant lunchtime staffing ratios.

Remember to email the School Office if you’ve misplaced your individual online payment number.

 

 

 

Peidiwch ag aros am fantolen os gwelwch yn dda.
Diolch am dalu yn rheolaidd. I osgoi biliau o Swyddfa'r Ysgol, argymhellir eich bod yn talu bob dydd Sul am yr wythnos i ddod, os yn bosibl.  Diolch am eich cydweithrediad.

Please don't wait for a statement.
Please pay regularly and promptly.  To avoid bills from the School Office, we suggest you pay each Sunday for the week ahead if possible.  Thank you for your cooperation.

 

 

 

 

Cliciwch ar y llun uchod i dalu. Talu ar-lein yw’r ffordd mwyaf diogel.

Click on the above logo to pay.  Paying on-line is the safest way.

Bwydlen / Menu 2022 - 2023

PWYSIG IMPORTANT

Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch ciniawau ysgol am ddim yn ystod y cyfnod o gau ysgolion.

Click here for further information about free school meals during the period of enforced school closures.

 

 

 

Os ydych chi'n credu eich bod yn deilwng i hawlio ciniawau am ddim, defnyddiwch y ffurflen isod.

If you believe you are eligible to claim free school meals, please use the form below.

Ffurflen Ciniawau am Ddim / Free School Meals Form

Llythyr Cost Ciniawau, RCT / RCT Lunch Costs Letter (05.03.20)

Top