School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Clybiau All-gyrsiol / Extra-curricular Clubs

Yn Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant ystyrir bod gwaith all-gyrsiol yn hanfodol i ddatblygiad y plentyn cyfan. Rhydd gyfle i’n disgyblion ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasu ymhellach drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynigir ystod o weithgareddau cyffrous sy’n codi hunan-barch, parch tuag at eraill, ehangu profiadau, datblygu hyder a rhannu llwyddiant yn ogystal â derbyn methiant. Credwn yn gryf fod llwyddiant mewn gweithgareddau all-gyrsiol o fudd mawr yn yr ystafell dosbarth yn ogystal. Mae canran uchel o ddisgyblion yn mynychu clybiau ar ôl ysgol. Diolchwn yn fawr i’r aelodau o staff sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol er mwyn cynnal y clybiau hyn. Dyma’r clybiau a gynigir ar hyn o bryd yn yr Ysgol:

 

 • Sgiliau pêl-droed / Sgiliau rygbi / Sgiliau pêl-rwyd / Clwb Criced

 • Côr

 • Senedd yr Ysgol 

 • Clwb Creadigol

 • Clwb Posau

 • Aelwyd yr Urdd* 

 • Ymarferion ar gyfer Eisteddfod yr Urdd (Tymor y Gwanwyn a Thymor yr Haf)

 • Ymarferion ar gyfer y ‘Cwis Llyfrau’ (Tymor y Gwanwyn a Thymor yr Haf) 

*Bydd angen i ddisgyblion ymaelodi â’r Urdd yn flynyddol er mwyn mynychu’r clwb yma (tua £10.00 y flwyddyn)

 

Caiff disgyblion Blwyddyn 5 a 6 sydd yn aelodau o’r Urdd gyfle i fwynhau penwythnos o weithgareddau cyffrous yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog yng nghwmni eu ffrindiau a’u hathrawon yn ogystal â disgyblion o ysgolion eraill o dalgylch Ysgol Llanhari unwaith y flwyddyn yn ystod mis Medi fel arfer. 

 

At Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant extra-curricular activities are considered as vital to the development of the whole child. It gives our pupils the opportunity to further develop communication and social skills through the medium of Welsh. A range of exciting activities is offered, that raise self-respect, respect towards others, broaden experiences, develop self-esteem and confidence and share success as well as accept disappointment. We firmly believe that success experienced in extra-curricular activities provides great dividends in the classroom situation also. A large percentage of  pupils attend after school clubs. We greatly appreciate those members of staff who freely and voluntarily give of their time to hold these clubs. The clubs currently offered at the School are noted below:

 

 • Football skills / Rugby skills / Netball skills / Cricket Club 

 • Choir

 • School Parliament

 • Creative Club

 • Puzzle Club

 • ‘Urdd’ Club* 

 • Rehearsals for the Urdd Eisteddfod (Spring Term and Summer Term)

 • Rehearsals for the ‘Book Quiz’ (Spring Term and Summer Term) 

*Pupils will need to join the Urdd annually in order to attend this club (approximately £10.00 a year)

 

Pupils in Year 5 and 6 who are Urdd members have an opportunity to enjoy an action packed weekend at the Urdd Youth Centre, Llangrannog in the company of their friends and teachers as well as pupils from other schools within the Ysgol Llanhari catchment area once a year usually during the month of September.

 

 Mae pob clwb yn dechrau am 3:30 yp ac yn gorffen am 4:30 yp

Gwiriwch y dyddiadau ar galendr yr ysgol, os gwelwch yn dda.

Each club begins at 3:30 pm until 4:30 pm

Please check dates on the school calendar.

 

Clwb

Club

Diwrnod

Day

Pa blant?
Which Children?

Ymarfer Côr

Choir Practice

Dydd Mawrth

Tuesday

Blwyddyn 3 i 6

Years 3 to 6

Clwb Creadigol

Creative Club

Dydd Mercher

Wednesday

Blwyddyn 1 a 2 *

Year 1 and 2 *

Clwb Chwaraeon

Sports Club

Dydd Mercher

Wednesday

Blwyddyn 5 a 6

Years 5 and 6

Clwb Posau

Puzzle Club

Dydd Mercher

Wednesday

Blwyddyn 3 a 4

Years 3 and 4

Adran yr Urdd

Urdd Group

Dydd Iau

Thursday

Blwyddyn 3 i 6 **

Years 3 to 6**

 

* Am yn ail wythnos. Gwiriwch y calendr.

* Every other week. Check the calendar.

 

** Nid yn wythnosol. Gwiriwch y calendr.

** Not weekly. Check the calendar.

Top