School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Cyn ac Ar ôl Ysgol / Before and After School

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, nid ydym mewn sefyllfa i gynnig clybiau cyn ac ar ôl ysgol ar hyn o bryd.  Wrth i'r canllawiau newid a'n cyrraedd ni, byddwn mewn sefyllfa i ail-ystyried y ddarpariaeth hon.  Isod, gweler ein trefniadau arferol. EFALLAI BYDD Y TREFNIADAU ISOD YN NEWID O FIS MEDI, 2020.

 

Due to the current circumstances, school is unfortunately unable to provide before and after school care clubs at this moment.  As the guidance changes and reaches schools, we shall be in a position to reconsider this provision.  Below, see the usual arrangements.  THESE ARRANGEMENTS COULD POSSIBLY CHANGE FROM SEPTEMBER, 2020.

DARPARIAETH CYN AC AR ÔL YSGOL

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROVISION

Mae'r ystod o ddarpariaeth cyn ac ar ôl ysgol a chlwb brecwast yn cael eu cynnal ar safle’r ysgol.  Cwmniau allanol neu RCT sy’n darparu hyn.

Os hoffech gofrestru am le yn un o’r clybiau hyn, gweler manylion cyswllt y sefydliadau isod.

A range of before and after school provision as well as a free breakfast club are held on the school site.  This provision is offered by external providers or RCT.

Should you wish to register for a place in any of these provisions, please see contact details below.

 

Clwb Brecwast cyfrwng Cymraeg RCT (am ddim)

RCT Welsh medium Breakfast Club (free)

Neuadd yr Ysgol / School Hall

8:10 yb am - 8:50 yb am (drysau yn cau am 8:30 yb / doors close at 8:30 am)

Miss L Snell - 01443 237837

 

Clwb Brecwast Honeybeez (cyfrwng Saesneg - am ffi)

Honeybeez Breakfast Club (English medium - fees)

Ystafell Gymunedol yr Ysgol / School Community Room

7:30 yb am - 8:50 yb am

Mrs A Griffiths - 07989 253923

Angela-1962@hotmail.co.uk

 

Clwb Carco cyfrwng Cymraeg (am ffi)

Welsh medium 'Clwb Carco' (chargeable)

Ystafell Gymunedol yr Ysgol  / School Community Room

3:45 yp / pm5:30 pm / pm

Mr T Francis - 07866 594744

trystan@clwbcarco.com

 

Clwb Ar ÔL Ysgol Honeybeez (Saesneg - am ffi)

Honeybeez After School Club (English - chargeable)

Plant yn cael eu cludo o'r ysgol i bentref Llantrisant / Children transported to Llantrisant village

3:45 yp / pm - 5:30 pm / pm

Mrs A Griffiths - 07989 253923

Angela-1962@hotmail.co.uk

Ffurflenni Cofrestru / Registration Forms

Top