School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Croeso gan y Cadeirydd / Chair's Welcome

CRhA YGGG Llantrisant PTA

Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1136117

Facebook: YGGG Llantrisant PTA Twitter: @YGGG_Llant_PTA

 

Fel Cadeirydd newydd y GRhA ar gyfer 2021/22, estynnaf groeso cynnes i holl rieni, staff a ffrindiau YGGG Llantrisant.

Gyda thymor yr hydref wedi cychwyn yn gadarn, mae'n wych gweld y wefr a'r egni yn dychwelyd i'r ysgol, a phrofi cyffro plant y flwyddyn i ddod. Yn ystod misoedd yr haf, parhaodd ymdrechion codi arian ar gyflymder, gyda chynllunio ar gyfer nifer o ddigwyddiadau allweddol bellach ar y gweill. Rydym wedi ymrwymo yn fwy nag erioed i wneud eleni yn un cadarnhaol a chyffrous i'r holl ddisgyblion, a byddwn yn eich hysbysu trwy ddiweddariadau rheolaidd.

Gan fyfyrio ar y 12 mis diwethaf, hoffwn ddiolch i'r pwyllgor blaenorol am eu gwaith caled a'u hymroddiad. Yn yr amseroedd a oedd yn heriol iawn i ni i gyd, roedd dwy agwedd yn arbennig yn sefyll allan: yn gyntaf, brwdfrydedd a chreadigrwydd gwirfoddolwyr CRhA, ac yn ail, eich haelioni a'ch cefnogaeth barhaus fel rhieni a ffrindiau'r ysgol.

Gyda'n gilydd, gwnaethom helpu i ddarparu rhai gweithgareddau cofiadwy i'r disgyblion ac ariannu adnoddau ysgol werthfawr, gan godi dros £3,400 rhyngom! Helpodd hyn i dalu am offer chwaraeon, marciau iard liwgar, newydd a pharti gadael blwyddyn 6.

Wrth i mi ysgrifennu, mae’r staff, y disgyblion a’r ‘Senedd Ysgol’ yn trafod yr offer a’r adnoddau ychwanegol yr hoffent i wella ymhellach amgylchedd a phrofiadau’r ysgol trwy gydol y flwyddyn. Ar ôl cytuno, byddwn yn defnyddio'r syniadau hyn i greu nodau er mwyn codi arian i ni i gyd eu cefnogi.

Hefyd, sy'n werth ei grybwyll yw menter ailddefnyddio ardderchog ar gyfer gwisgoedd ysgol, a sefydlwyd fel Grŵp Facebook dros yr haf. Ar ôl denu bron i 150 o aelodau eisoes, mae'r grŵp yn helpu rhieni i arbed arian yn ogystal â bod yn eco-gyfeillgar. Ewch i wisg ail-law YGGG Llantrisant second-hand uniform | Facebook am fwy o fanylion.

Fel bob amser, mae croeso mawr i aelodau’r GRhA, hen a newydd, ymuno’r tîm, i ddod â syniadau ffres a helpu gyda chodi arian. Cynhelir cyfarfodydd ar y trydydd dydd Iau o bob mis, gyda dyddiadau a manylion yn cael eu cyhoeddi ymlaen llaw. P'un a ydych chi'n gallu rhoi help llaw neu gyfrannu mewn unrhyw ffordd arall, mae croeso i chi gysylltu â mi neu unrhyw un o'r tîm trwy gyfeiriad e-bost y GRhA: ygggllantrisantpta@gmail.com.

Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth ac edrychaf ymlaen at weld llawer ohonoch trwy gydol y flwyddyn.

 

 

As the newly elected Chair of the PTA for 2021/22, I extend a warm welcome to all parents, staff, and friends of YGGG Llantrisant.

With the autumn term firmly underway, it’s great to see the buzz and energy return to the school, and to experience the children’s excitement of the year ahead.  During the summer months, fundraising efforts continued at pace, with planning for a number of key events now underway.  We are committed more than ever to make this year a positive and exciting one for all pupils, and will keep you informed through regular updates.

Reflecting on the last 12 months, I express my thanks to the previous committee for their hard work and dedication.  In what proved very challenging times for us all, two aspects particularly stood out: firstly, the enthusiasm and creativity of PTA volunteers, and secondly, your continued generosity and support as parents and friends of the school. 

Together, we helped deliver some memorable activities for the pupils and fund valuable school resources, raising over £3,400 between us!  This helped pay for sports equipment, colourful, new yard markings and a year 6 leavers’ party.

As I write, the staff, pupils and the ‘School Parliament’ are discussing the additional equipment and resources they would like to further improve the school environment and experiences throughout the year. Once agreed, we’ll use these ideas to create fundraising goals for us all to get behind.

Also, worthy of mention is an excellent re-use initiative for school uniforms, set up over the summer as a Facebook Group. Having already attracted nearly 150 members, the group is helping parents save money as well as being eco-friendly.  Please visit YGGG Llantrisant second-hand uniform | Facebook for more details.

As always, PTA members, both new and old, are very welcome to join the team, in bringing fresh ideas and helping with fundraising.  Meetings are held on the third Thursday of each month, with dates and details published in advance.  Whether you’re able to lend a hand or contribute in any other way, please feel free to contact me or any of the team via the PTA’s email address: ygggllantrisantpta@gmail.com.

Thanks in advance for your support and I look forward to seeing many of you throughout the year.

 

Taliesin Maynard

Cadeirydd / Chair

CRhA YGGG Llantrisant PTA

Top