School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Croeso / Welcome

 

Diolch am ymweld â gwefan ein hysgol.  Ysgol brysur a llwyddiannus iawn ydym, gyda llawer yn digwydd bob dydd!  Bwriedir i chi gael blas ar ein hysgol with ymweld â'r wefan hon, yn ogystal â darparu gwybodaeth gyfredol i'n rhieni, disgyblion a'r gymuned ehangach.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau bwrw golwg dros y wefan ac yn dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Os bydd ymholiadau pellach gennych, cysylltwch â swyddfa'r ysgol â chroeso.

 

Thank you for visiting our school website.  We are a very busy and successful school, with lots going on!  This website aims to give you a taste of school life, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school with any queries you may have.

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

Pennaeth / Head Teacher

Mr R O’Neil

Ffordd Cefn yr Hendy, Meisgyn, Pontyclun. Rhondda Cynon Taf CF72 8TL

01443 237 837 

admin@ygggllantrisant.rctcbc.cymru

 

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn benderfyniad anodd a hollbwysig i’w wneud. Mae mwyafrif y rhieni am geisio sicrhau yr addysg orau bosibl i’w plentyn/plant, disgwyliadau a safonau cyrhaeddiad uchel, lefel dda o ddisgyblaeth yn ogystal ag awyrgylch bleserus, gyfeillgar, hapus, gydweithredol a diogel. Yn Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, credwn y gallwn gynnig pob un o’r nodweddion hyn. Rydym yn ymfalchio yn yr addysg eang, gytbwys a llawn, y profiadau a’r cyfleoedd cyfartal a ddarparwn, yn ogystal â’r gefnogaeth a gynigir i bob disgybl, ac yn falch o lwyddiant ein disgyblion y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol. Ceisiwn ein gorau glas i “weithio gyda’n gilydd er mwyn y plant” ar bob achlysur. Enillwyd ‘Baner Werdd’ Platinwm Ecosgolion, statws ’Ysgol Masnach Deg’ a Gwobr  Ysgolion Iach yn ddiweddar.

 

Agorwyd ‘Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant’ ym 1976 mewn hen ysgol gynradd yng nghanol pentref Llantrisant. Dim ond deugain o ddisgyblion oedd yn mynychu’r ysgol yn y dyddiau cynnar, ond yn raddol tyfodd yr ysgol nes bod dros 200 o ddisgyblion. Ar ddechrau Tymor yr Haf 2005, symudodd yr ysgol gyfan i adeilad newydd sbon yn ardal Meisgyn, ger Pontyclun, ac agorwyd yr ysgol newydd yn swyddogol ar Orffennaf 15fed 2005 gan y Cynghorydd Mike Forey a Syr Gareth Edwards.

 

Mae ymwelwyr â’r ysgol yn canmol nid yn unig y croeso a gântond y cyfleusterau gwych – lleoliad agored a braf, digonedd o le i bawb, ffenestri mawr a goleuni naturiol yn llifo drwyddynt, meysydd chwarae gwastad a diogel, cwrt caled ar gyfer chwarae pêl rwyd a phêl droed, yr offer dechnolegol ddiweddaraf, lifft i bob llawr, neuadd fawr a llwyfan, cyfleusterau i bob dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen yn ogystal â 'stafelloedd ar wahân ar gyfer y gymuned leol. Yn ystod 2022-2023, bydd tua 227 o ddisgyblion mewn naw o ddosbarthiadau.

 

Gwerthfawrogwn yn fawr gefnogaeth a chydweithrediad rhieni a chyfeillion yr ysgol wrth i ni gydweithio i sicrhau parhad o’r disgwyliadau a’r safonau uchel sy’n nodweddiadol o’r ysgol ers ei sefydliad dros ddeugain mlynedd  yn ôl.

 

R O’Neil

Pennaeth

 

 

Choosing the right school for your child is a difficult and vitally important decision to make. Most parents try to ensure the best possible education for their child / children, high expectations and standards, a good level of discipline in addition to a pleasant, friendly, happy, co-operative and safe environment. At Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, we believe we can offer all these features. We pride ourselves on the broad, balanced and full education, the experiences and equal opportunities we offer, in addition to the support offered to all pupils and we are proud of the successes of our pupils in and out of school. We try our very best to “work together for the benefit of the children” at every opportunity. Recently, the school was awarded the Platinum ‘Eco-schools Green Flag’, ‘Fairtrade School’ Status and the Healthy Schools Award.

 

‘Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant’ opened in 1976 in the old primary school in Llantrisant village. There were only around forty pupils in the early days, but gradually the school grew to over 200 pupils in number. At the beginning of the Summer Term 2005, the whole school moved to a new building in the Miskin area, near Pontyclun, and the school was officially opened on 15 July 2005 by Councillor Mike Forey and Sir Gareth Edwards.

 

Visitors to the school not only praise the welcome they receive, but also the wonderful resources and amenities—the open and spacious position, plenty of space for all, large windows with natural light flooding through, level and safe playing areas, a hard court for net-ball and football practice , the latest technology equipment, a lift to all floors, a large hall with stage, resources and equipment for all classes in the Foundation Phase as well as separate rooms for the local community’s use. During 2022-2023 we shall have around 227 pupils across nine classes.

 

We very much appreciate parents’ and friends’ support and cooperation as we work together to ensure the continuation of the high expectations and standards that are typical of the school since it was established over forty years ago.

 

R O’Neil

Head Teacher

Top