School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Cymhwysedd Digidol / Digital Competency

Mae cymhwysedd digidol yn un o 3 chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd (y lleill yw llythrennedd a rhifedd). Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd.

Cafodd y Fframwaith ei ddatblygu gan ymarferwyr o Ysgolion Arloesi gyda chymorth arbenigwyr allanol. Mae iddo 4 llinyn sydd cyn bwysiced â’i gilydd. Mae i bob llinyn nifer o elfennau.

 • Dinasyddiaeth – sy’n cynnwys: 
  • Hunaniaeth, delwedd ac enw da
  • Iechyd a lles
  • Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth
  • Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.
 • Rhyngweithio a chydweithio – sy’n cynnwys: 
  • Cyfathrebu
  • Cydweithio
  • Storio a rhannu.
 • Cynhyrchu – sy’n cynnwys: 
  • Cynllunio, cyrchu a chwilio
  • Creu
  • Gwerthuso a gwella.
 • Data a meddwl cyfrifiadurol – sy’n cynnwys: 
  • Datrys problemau a modelu
  • Llythrennedd gwybodaeth a data.

 

Digital competence is one of 3 cross-curricular responsibilities, alongside literacy and numeracy. It focuses on developing digital skills which can be applied to a wide range of subjects and scenarios.

The Framework, which has been developed by practitioners from Pioneer Schools, supported by external experts, has 4 strands of equal importance, each with a number of elements.

 • Citizenship – which includes: 
  • Identity, image and reputation
  • Health and well-being
  • Digital rights, licensing and ownership
  • Online behaviour and cyberbullying.
 • Interacting and collaborating – which includes: 
  • Communication
  • Collaboration
  • Storing and sharing.
 • Producing – which includes: 
  • Planning, sourcing and searching
  • Creating
  • Evaluating and improving.
 • Data and computational thinking – which includes: 
  • Problem solving and modelling
  • Data and information literacy.
    
Top