School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Diogelu ac Amddiffyn Plant / Safeguarding & Child Protection

Mae gan staff YGGG Llantrisant ddyletswydd fugeiliol tuag at eu disgyblion.  Mae’r ysgol yn chwarae rhan bwysig i atal camdriniaeth ac esgeulustod drwy greu a chynnal awyrgylch ddiogel i blant a phobl ifanc.
Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os oes pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant yr Awdurdod Lleol, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol.

Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol yr Awdurdod Lleol. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.  Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio'r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.

 

Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mr R O’Neil

Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Miss S Williams

Llywodraethwr Diogelu ac Amddiffyn Plant : Dr K Vickers Hulse

 

 

Each member of staff at YGGG Llantrisant is responsible for the protection and safety of children at the school. If there are any concerns regarding child neglect or physical, emotional or sexual abuse, then it’s the staff’s duty, in accordance with the Local Authority’s Child Protection Procedure, to raise the matter with the School’s Child Protection Co-ordinator.

The school’s co-ordinator can confer with a professional colleague, as well as with a relevant agency, such as the Health and Social Services. Following these discussions, the School Co-ordinator may have to officially refer the child the Social Services Department, in accordance with the Local Authority’s guidelines and protocol. The Social Services are responsible for deciding whether they need to act or not.

Due to the nature of some allegations, it is not always appropriate to discuss matters with the parent before referring a child. The Social Services and the Police are responsible for investigating into the allegations.

 

Designated Safeguarding & Child Protection Officer : Mr R O’Neil

Deputy Safeguarding & Child Protection Officer : Miss S Williams

The Link Governor for Child Protection : Dr K Vickers-Hulse

Polisi Diogelu Plant / Child Safeguarding Policy

Canllawiau Diogelwch Arlein / Online Safety Guidance

Top