School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

E-Ddiogelwch / E-Safety

Byddwch yn ofalus bob tro tra'n defnyddio'r we.  Gall y we eich helpu i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a'ch helpu gyda'ch gwaith ysgol - ond gall achosi problem weithiau hefyd - i chi ac eraill.  Cofiwch fod help ar gael yn yr ysgol os oes problemau gennych ar-lein.  Peidiwch â bod ofn i siarad â'ch athro/athrawes neu oedolyn arall yn yr ysgol.

Always be careful when you are using the internet. It can help you to keep in touch with your friends and help your education – but it can also cause problems at times – for you and for others.  Remember help is always available at school if you are having any problems online.  Don’t be afraid to talk to your teacher or another adult at school.

 

Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, yn poeni am unrhywbeth yn ymwneud â Diogelwch y We cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn mynd â chi i wefan arbennig i chi sôn amdano:

If you or anyone you know is worried about anything related to Internet Safety please click the link below which will take you to the CEOP reporting website:

Mae'n bwysig eich bod yn cadw'n ddiogel arlein.  Dilynwch y rheolau pwysig hyn.

It is important to always stay safe online. Follow these important rules.

 

  • Peidiwch â rhoi'ch enw i unrhywun
  • Do not give your name to anyone you don't know
  • Peidiwch â rhoi'ch cyfeiriad i unrhywun
  • Do not give your address to anyone
  • Peidiwch â defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol os nad ydych yn ddigon hen
  • Do not use social media platforms that you are not old enough to access
  • Peidiwch â chwilio am bethau ar y we os ydych yn gwybod na ddylech chi
  • Do not search for anything that you know you shouldn't
  • Os nag ydych yn teimlo'n gyfforddus gydag unrhywbeth arlein dywedwch wrth eich rhieni / athrawon yn syth
  • If something feels wrong online then please tell your parent / teacher

Gwefannau Defnyddiol

Useful Websites

Top