School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Framework

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno’r cwricwlwm a’r deilliannau ar gyfer plant 3 i 7 oed yng Nghymru yn ystod y cyfnod sylfaen.

Dyma feysydd dysgu statudol y cyfnod sylfaen:

 • datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol
 • dgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu
 • datblygiad mathemategol
 • datblygu’r Gymraeg
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
 • datblygiad corfforol
 • datblygiad creadigol.

 

Ar gyfer pob maes dysgu mae’r rhaglen addysgol yn cyflwyno’r hyn y dylid ei ddysgu i blant ac mae’r deilliannau yn pennu safonau perfformio disgwyliedig y plant.
 

This document sets out the curriculum and outcomes for 3 to 7-year-olds in Wales in the foundation phase.
The statutory areas of learning in the foundation phase are:

 • personal and social development, well-being and cultural diversity
 • language, literacy and communication skills
 • mathematical development
 • Welsh language development
 • knowledge and understanding of the world
 • physical development
 • creative development.
   

For each area of learning the educational programme sets out what children should be taught and the outcomes set out the expected standards of children’s performance.
 

Top