School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Ffurflenni Allweddol / Key Forms

Ffurflen Casglu Data / Data Collection Form

Taflen Trefniadau Diwedd y Dydd ~ End of day Arrangements Sheet

Ciniawau Ysgol Am Ddim / Free School Lunches

Gweinyddu Moddion / Administering Medicines (yn dilyn trafodaethau / following discussions)

Clwb Brecwast RCT Breakfast Club*

*Ni ddefnyddir y ffurflen hon yn ystod pandemig COVID19

*This form is not used during the COVID19 pandemic

Cewch wybodaeth bellach pan yn briodol

You will receive further information when necessary

Top