School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwersi Offerynnol / Instrumental Lessons

 

Cynigir gwersi offerynnol i blant Cyfnod Allweddol 2 megis gwersi telyn, offeryn llinynnol (ffidil neu soddgrwth) neu offeryn pres yn yr ysgol gan Wasanaeth Cerdd RCT.  Bydd rhieni yn derbyn gwybodaeth yn flynyddol ynghylch sut i dalu am y gwersi hyn.

 

Yn ogystal â’r gwersi uchod a ddarperir gan Wasanaeth Cerdd RCT, gall yr ysgol gynnig gwersi ar ystod ehangach o offerynnau eraill trwy gwmni preifat ‘C.A.V.M.S.’ (Cardiff and Vale Music Service) i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae costau'r gwersi yn amrywio yn ôl hyd y gwersi, ac fe fydd angen prynu neu logi offeryn i’r disgybl. Cynigir gwersi ar yr offerynnau a ganlyn ar hyn o bryd yn yr ysgol: piano a gitâr. Holwch yn yr ysgol os oes diddordeb gennych yn y gwersi preifat yma i’ch plentyn / plant.

 

School offers instrumental tuition to Key Stage 2 pupils namely harp, stringed instruments (violin or cello) or a brass instrument through RCT’s Music Service.  Parents receive information annually as to the cost and availability of these lessons.

 

In addition to the tuition mentioned above provided by RCT Music Service, the school is able to offer a wider range of instrumental tuition through a private company ‘C.A.V.M.S.’ (Cardiff and Vale Music Service) to pupils in Key Stage 2. The cost of the tuition depends on the length of the lessons, and it will be necessary to purchase or hire an instrument for the pupil. Currently, the following instrumental tuition is offered at the school : piano and guitar. Enquire at the school if you are interested in these private lessons for your child / children.

Gwersi Offerynnol RCT, Medi 2019 ymlaen

RCT Instrumental Tuition, September 2019 onwards

Isod, gweler llythyr gan Wasnaeth Cerdd RCT sydd yn amlinellu trenfiadau a chostau'r gwersi offerynnol a gynigir gan yr ysgol.  Mae'r gwersi hyn ar gyfer plant Blwyddyn 3 i 6.

 

Below, please see a letter from RCT's Music Service which outlines the arrangements and costs of instrumental lessons offered by the school.  These lessons are available to pupils in Year 3 to 6.

Gwersi Offerynnol RCT 2020-2021 / RCT Instrumental Lessons 2020-2021

Top