School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwersi Offerynnol / Instrumental Lessons

 

Cynigir gwersi offerynnol i blant Cyfnod Allweddol 2 megis gwersi telyn, offeryn llinynnol (ffidil neu soddgrwth) neu offeryn pres yn yr ysgol gan Wasanaeth Cerdd RCT.  Bydd rhieni yn derbyn gwybodaeth yn flynyddol ynghylch sut i dalu am y gwersi hyn.

 

Yn ogystal â’r gwersi uchod a ddarperir gan Wasanaeth Cerdd RCT, gall yr ysgol gynnig gwersi ar ystod ehangach o offerynnau eraill trwy gwmni preifat ‘C.A.V.M.S.’ (Cardiff and Vale Music Service) i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae costau'r gwersi yn amrywio yn ôl hyd y gwersi, ac fe fydd angen prynu neu logi offeryn i’r disgybl. Cynigir gwersi ar yr offerynnau a ganlyn ar hyn o bryd yn yr ysgol: piano a gitâr. Holwch yn yr ysgol os oes diddordeb gennych yn y gwersi preifat yma i’ch plentyn / plant.

 

School offers instrumental tuition to Key Stage 2 pupils namely harp, stringed instruments (violin or cello) or a brass instrument through RCT’s Music Service.  Parents receive information annually as to the cost and availability of these lessons.

 

In addition to the tuition mentioned above provided by RCT Music Service, the school is able to offer a wider range of instrumental tuition through a private company ‘C.A.V.M.S.’ ( Cardiff and Vale Music Service ) to pupils in Key Stage 2. The cost of the tuition depends on the length of the lessons, and it will be necessary to purchase or hire an instrument for the pupil. Currently, the following instrumental tuition is offered at the school : piano and guitar. Enquire at the school if you are interested in these private lessons for your child / children.

 

 

Gwersi Offerynnol, Medi 2019

Instrumental Tuition, September 2019

Trefniadau gwersi offerynnol trwy'r ysgol (nid CAVMS) ar gyfer 2019-2020.  Mae'r llythyron isod ar gyfer plant CA2 sy'n derbyn gwersi telyn, ffidil, soddgrwth a phres ar hyn o bryd a phlant Blwyddyn 2 presennol (Blwyddyn 3 Medi 2019)  sydd â diddordeb yn y gwersi ar gyfer Medi 2019.  Mae'n hanfodol eich bod yn ymateb erbyn Mehefin 28ain os gwelwch yn dda er mwyn i RCT drefnu staff ar gyfer mis Medi.  Ebostiwyd y llythyron hyn atoch ar 04.06.19 a 24.06.19.  Gadewch i ni wybod trwy nodyn byr neu ebost os nad ydych am i'ch plentyn barhau â'r gwersi.  Diolch.

 

Instrumental tuition lessons provided by the school (not CAVMS) for 2019-2020.  The letters below are for parents of those pupils in KS2 who currently receive harp, violin, cello and brass lessons and current Year 2 pupils (Year 3 in September 2019) who have an interest in receiving lessons in September 2019.  It is essential that RCT receive replies by June 28th please so staff can be arranged for September.  These letters were emailed out on 04.06.19 and 24.06.19.  Please let us know, by means of a short note or email, if you no longer wish your child to receive these lessons.  Thank you.

                          
Top