School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwyliau ac Absenoldebau / Holidays and Absences

Gwyliau yn Ystod y Tymor

Holidays During Term Time

 

Gofynnir yn garedig i'r rhiant/gwarcheidwad lenwi'r ffurflen yma a'i hanfon at Swyddfa'r Ysgol o leiaf 4 wythnos cyn y cyfnod o absenoldeb y mae'n gofyn amdano. Mae'r Awdurdod Lleol a'r ysgol yn cynghori rhieni yn gryf na ddylai disgyblion fynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol. Dim ond yr ysgol sydd â'r hawl i gymeradwyo absenoldeb.  Bydd canran presenoldeb a chyrhaeddiad academaidd y disgybl yn cael eu hystyried yn ystod y broses o gymeradwyo unrhyw wyliau.  Targed presenoldeb yr ysgol yw 97% a defnyddir y ganran hon fel meincnod i unrhyw benderfyniad.  Dim ond ceisiadau am wyliau sydd yn dod o dan diffiniad 'amgylchiadau eithafol' polisi'r Awdurdod Lleol fydd yn cael eu hystyired a'u hawdurdodi.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd eich cais am wyliau yn cael ei gymeradwyo – bydd pob cais yn cael ei ystyried ar ei rinweddau ei hun, ac mae'n bosibl y caiff ei wrthod.  

 

 

We kindly ask that this form is completed by the parent/carer and forwarded to the School Office not less than four weeks prior to the period of absence required. The Local Authority and school strongly advise parents that pupils should not take holidays in term time.  Approval of absence is entirely at the discretion of the school. Attendance percentage to date and general academic achievement will be considered in the holiday approval process.  The school’s attendance target percentage is 97% and this is used as a benchmark for any decisions.  Only holiday requests which fall into the Local Authority's policy of 'exceptional circumstances' will be considered and approved. 

Please do not assume that your holiday request will be authorised – each request will be considered on its own merits and may be unauthorised. 

Ffurflen Caniatâd Gwyliau/Absenoldeb RCT -  RCT Absence/ Holiday Request Form

  

Dyddiadau'r Flwyddyn Ysgol 2022-2023

School Dates 2022-2023

 

 

 

Tymor

yn Dechrau

Term Begins

Hanner Tymor

yn Dechrau

Half Term Begins

Hanner Tymor

yn Gorffen

Half Term Ends

Tymor

yn Gorffen

Term Ends

Hydref

Autumn 

2022

Dydd Llun

Medi 5

Monday

September 5

Dydd Llun

Hydref 31

Monday

October 31

Dydd Gwener

Tachwedd 4

Friday

November 4

Dydd Gwener

Rhagfyr 23

Friday

December 23

 

Gwanwyn

Spring

2023

Dydd Llun

Ionawr  9

Monday

January 9

Dydd Llun

Chwefror 20

Monday

February 20

Dydd Gwener

Chwefror 24

Friday

February 24

Dydd Gwener

Mawrth 31

Friday

March 31

 

Haf

Summer

2023

Dydd Llun

Ebrill 17

Monday

April 17

Dydd Llun

Mai 29

Monday

May 29

Dydd Gwener

Mehefin 2

Friday

June 2

Dydd Llun

Gorffennaf 24

Monday

July 24

 

 

 

Gŵyl y Banc Mis Mai - Dydd Llun Mai 1 2023

Diwrnodau HMS:

05.09.22

09.01.23

17.04.23

24.07.23

+ 2 i'w trefnu

 

May Day Bank Holiday - Monday 1 2023

INSET days:

05.09.22

09.1.23

17.04.23

24.07.23

+ 2 to be arranged

Top