School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Gwyliau / Holidays

Gwyliau yn Ystod y Tymor

Holidays During Term Time

 

Rhaid i'r rhiant/gwarcheidwad lenwi'r ffurflen yma a'i hanfon at Swyddfa'r Ysgol o leiaf 4 wythnos cyn y cyfnod o absenoldeb y mae'n gofyn amdano. Mae'r Awdurdod Lleol a'r ysgol yn cynghori rhieni yn gryf na ddylai disgyblion fynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol. Dim ond yr ysgol sydd â'r hawl i gymeradwyo absenoldeb.  Bydd canran presenoldeb a chyrhaeddiad academaidd y disgybl yn cael eu hystyried yn ystod y broses o gymeradwyo unrhyw wyliau.  Targed presenoldeb yr ysgol yw 96% a defnyddir y ganran hon fel meincnod i unrhyw benderfyniad.  Dim ond ceisiadau am wyliau sydd yn dod o dan diffiniad 'amgylchiadau eithafol' polisi'r Awdurdod Lleol fydd yn cael eu hystyired a'u hawdurdodi.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd eich cais am wyliau yn cael ei gymeradwyo – bydd pob cais yn cael ei ystyried ar ei rinweddau ei hun, ac mae'n bosibl y caiff ei wrthod.  

 

 

This form is to be completed by the parent/carer and forwarded to the School Office not less than four weeks prior to the period of absence required. The Local Authority and school strongly advise parents that pupils should not take holidays in term time.  Approval of absence is entirely at the discretion of the school. Attendance percentage to date and general academic achievement will be considered in the holiday approval process.  The school’s attendance target percentage is 96% and this is used as a benchmark for any decisions.  Only holiday requests which fall into the Local Authority's policy of 'exceptional circumstances' will be considered and approved. 

Please do not assume that your holiday request will be authorised – each request will be considered on its own merits and may be unauthorised. 

Ffurflen Caniatad Gwyliau RCT / RCT Holiday Permission Form

  

Dyddiadau'r Flwyddyn Ysgol 2020-2021

School Dates 2020-2021

 

 

 

Tymor

yn Dechrau

Term Begins

Hanner Tymor

yn Dechrau

Half Term Begins

Hanner Tymor

yn Gorffen

Half Term Ends

Tymor

yn Gorffen

Term Ends

Hydref

Autumn 

2020

Dydd Mawrth

Medi 1af

Tuesday September 1st

Dydd Llun

Hydref 26ain

Monday

October 26th

Dydd Gwener

Hydref 30ain

Friday

October 30th

Dydd Gwener

Rhagfyr 18fed

Friday

December 18th

 

Gwanwyn

Spring

2021

Dydd Llun

Ionawr  4ydd

Monday

January 4th

Dydd Llun

Chwefror 15fed

Monday

February 15th

Dydd Gwener

Chwefror 19eg

Friday

February 19th

Dydd Gwener

Mawrth 26th

Friday

March 26th

 

Haf

Summer

2021

Dydd Llun

Ebrill 12fed

Monday

April 12th

Dydd Llun

Mai 31ain

Monday

May 31st

Dydd Gwener

Mehefin 4ydd

Friday

June 4th

Dydd Mawrth

Gorffennaf 20fed

Tuesday

July 20th

 

 

 

Gŵyl y Banc Mis Mai - Dydd Llun Mai 3ydd 2021

Diwrnodau HMS:

04.05.21

05.01.21

12.04.21

19.07.21

20.07.21

+1 i'w trefnu

 

May Day Bank Holiday - Monday 3rd May 2021

INSET days:

04.01.21

05.01.21

12.04.21

19.07.21

20.07.21

+1 tba

Top