School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Hawliau Plant / Children's Rights

Hawl y Mis - Tachwedd 2023

The Right of the Month - November 2023

 

Mae CCUHP yn golygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n rhestr o hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc, ble bynnag yn y byd, ni waeth pwy ydyn nhw, ble maent yn byw na’r hyn maent yn credu ynddo.

 

Mae gan y CCUHP 54 erthygl ynddo, mae 42 yn hawliau i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed. Mae’r lleill yn ymwneud â sut y dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i wneud yn siŵr y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio’u hawliau.

 

Mae’r hawliau ar y rhestr yn bethau y mae ar blant a phobl ifanc eu hangen i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y mae arnynt eu hangen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

(https://www.complantcymru.org.uk/ccuhp-hawliau-plant/)

 

UNCRC stands for United Nations Convention on the Rights of the Child.  It’s a list of children’s rights that all children and young people, everywhere in the world have, no matter who they are, where they live or what they believe in.

 

The UNCRC has 54 articles in it, 42 rights are for children and young people up to 18 years of age.The others are all about how governments and adults should work together to make sure children and young people can access their rights.

 

Children’s rights are all the things that children and young people need to make sure that they are safe, have the things they need to survive and develop, and have a say in decisions that affect their lives. (https://www.childcomwales.org.uk/uncrc-childrens-rights/ )

 

Poster Hawliau Plant

Children's Rights Poster

Hawliau Plant

Animeiddiad byr yn dangos y modd y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried hawliau plant wrth fynd ati i lunio polisïau. Yng Nghymru, mae plant a phobl ifanc yn bwysig iawn. Dim ots lle ti'n byw, mae gen ti hawliau. Ac mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud parchu'r hawliau yma yn gyfraith ledled Cymru.

Children's Rights

Short animation showing how the Welsh Government considers children's rights when making policies. Paper Wales script. In Wales children and young people are really important.

Top