School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Lles y Plant / Children's Wellbeing

Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn RhCT eisiau parhau i gefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod heriol yma. Bydd gweithwyr proffesiynol ar gael i gynnig cyngor i helpu rhieni i fodloni anghenion dysgu a llesiant eu plant. Maent yn cydnabod bod cau'r ysgolion yn heriol i nifer, ac mae'r pryderon ynghylch y Coronafeirws yn debygol o gynyddu gorbryder plant a'u teuluoedd.

Isod, gweler cyfres o Becynnau Lles a fydd o gymorth i chi, efallai, yn ystod y cyfnod heriol hwn.

The Educational Psychology Service in RCT want to continue to support families in these challenging times. They will be available to provide advice to help parents in their response to meeting the learning and wellbeing needs of their children. It is recognised that the current school closures will be challenging and the concerns around Corona Virus may increase the anxiety of children and families.

Below, are a series of Wellbeing Packs which could be of support to you during this challenging period.

  

Efallai bydd y tudalennau isod o fudd i chi yn ystod y cyfnod heriol hwn.

The pages below may be of interest / use during this challenging time.

 

Top