School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Llythrennedd a Rhifedd / Literacy and Numeracy

Mae'r FfLlRh yn pennu'r sgiliau rydym yn disgwyl i ddysgwyr eu datblygu.

Ym maes llythrennedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

 • llafaredd ar draws y cwricwlwm
 • darllen ar draws y cwricwlwm
 • ysgrifennu ar draws y cwricwlwm.

 

Ym maes rhifedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

 • datblygu sgiliau rhesymu rhifol
 • defnyddio sgiliau rhifau
 • defnyddio sgiliau mesur
 • defnyddio sgiliau data.

 

Bydd athrawon yn gallu defnyddio'r FfLlRh i wneud y canlynol:

 • datblygu'r cwricwlwm i sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfleoedd i ddatblygu ac i fireinio'r sgiliau a bennir yn y FfLlRh
 • integreiddio llythrennedd a rhifedd yn eu haddysgu - beth bynnag fo'r pwnc
 • llywio trafodaethau gyda rhieni/gofalwyr, dysgwyr ac athrawon eraill ynglŷn â pherfformiad dysgwyr
 • helpu dysgwyr gyda'u gweithgarwch hunanasesu eu hunain a chyda chynllunio ar gyfer dysgu
 • monitro, asesu ac adrodd yn ôl ynghylch perfformiad dysgwyr
 • nodi dysgwyr a fyddai o bosibl yn elwa ar ymyriad neu'r rhai y mae eu gwaith y tu hwnt i'r disgwyliad ar gyfer eu hoedran

 

The LNF sets the skills we expect learners to develop. Within literacy we expect learners to become accomplished in:

 • oracy across the curriculum
 • reading across the curriculum
 • writing across the curriculum.

 

Within numeracy we expect learners to become accomplished in:

 • developing numerical reasoning
 • using number skills
 • using measuring skills
 • using data skills.

 

Teachers will be able to use the LNF to:

 • develop curriculum content to ensure that all learners have opportunities to develop and refine the skills set out in the LNF
 • integrate literacy and numeracy into their teaching – whatever the subject matter
 • inform discussions with parents/carers, learners and other teachers about learner performance
 • help learners with their own self-assessment activities and planning for learning
 • monitor, assess and report on individual learner performance
 • identify learners who may benefit from intervention or who are working beyond age-related expectations.
Top