School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Mynediadau a Threfniadau/ Admissions and Organisation

Os hoffech i'ch plentyn fynychu ein hysgol, gweler manylion mynediadau isod.

Should you wish your child to attend our school, see admission arrangements below. 

 

Derbyn Disgyblion i’r Ysgol

Cynigir lleoedd i ddisgyblion yn yr Ysgol yn ôl meini prawf Awdurdod Addysg Rhondda Cynon Taf a nodir yn y fersiwn diweddar o’u llyfryn “Dechrau Ysgol”. Trefnir y dosbarthiadau yn ôl oedran y plentyn. Nid oes sicrwydd y bydd carfannau o blant yn aros gyda’i gilydd o flwyddyn i flwyddyn wrth iddynt deithio i fyny’r ysgol. Ar adegau, bydd dosbarthiadau oedrannau cymysg yn yr ysgol. Yn gyffredinol, y plant hynny sy’n byw yn nhalgylch draddodiadol yr ysgol fydd yn cael cynnig lleoedd gyntaf. Dosberthir lleoedd drwy gymhwyso y meini prawf a ganlyn :

  • Plant sydd mewn gofal
  • Plant sy’n byw yn nhalgylch yr ysgol sydd â brawd neu chwaer hŷn ynddi
  • Plant sy’n byw yn nhalgylch yr ysgol heb frawd na chwaer hŷn ynddi
  • Plant sy’n byw y tu allan i dalgylch yr ysgol ac sydd â brawd neu chwaer hŷn yn yr ysgol
  • Plant sy’n byw y tu allan i dalgylch yr ysgol heb frawd na chwaer hŷn yn yr ysgol

 

Os oes lleoedd ar gael, gall yr ysgol gynnig addysg rhan amser o ddechrau y tymor yn dilyn penblwydd y plentyn yn dair oed. Fel arall, gall plant tair oed a drosodd dderbyn addysg o’r Medi yn y flwyddyn academaidd pryd y byddant yn bedair oed.

 

Cedwir rhestr aros o enwau plant sydd yn dymuno lle yn yr ysgol, ac annogir rhieni i roi enw eu plentyn ar y rhestr hon mor fuan â phosibl ar ôl iddo/iddi gael ei eni/geni. Mae hyn yn helpu blaengynllunio ac yn galluogi’r ysgol i gysylltu â rhieni yn rhwydd wrth i amser dechrau’r ysgol agosau, ond nid yw’n sicrhau lle yn yr ysgol.  Dim ond yr Awdurdod Lleol sydd â'r gallu i gynnig lle yn yr ysgol i ddisgybl.

 

Dylai rhieni sy’n ansicr ynghylch talgylch yr ysgol neu’r meini prawf gysylltu â’r ysgol a / neu Adran Mynediadau Disgyblion, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, Rhondda Cynon Taf, CF45 4UQ (Ffôn 01443 744000)

 

Admitting Pupils to School

Pupils are offered places at the School according to Rhondda Cynon Taf Education Authority’s admissions criteria as stated in the current version of their “Starting Schools” booklet. All classes are arranged strictly by date of birth. It is not guaranteed that cohorts of children will move up through the school, year on year, together. At times, we have mixed age classes at school. Generally, the children who live in the school’s traditional local area will be offered the available places first. Places will be allocated by applying the following criteria :

  • Children in public care (looked after children)
  • Children who live inside the school’s catchment area with an older sibling attending the school
  • Children who live inside the school’s catchment area without an older sibling attending the school
  • Children who live outside the school’s catchment area with an older sibling attending the school
  • Children who live outside the school’s catchment area with no older sibling attending the school

 

If places are available, the school may be able to offer part time education from the beginning of the term following the child’s third birthday. Otherwise, children aged three years and over usually access education from the September of the academic year they attain the age of four.

 

A waiting list of children wishing to have a place at the school is kept and parents are encouraged to place their child’s name on this list as soon as possible after he / she has been born. This helps with forward planning, enables the school to contact parents easily as the time to start school approaches, but does not guarantee a place at the school. Only the Local Authority has the ability to offer a place at school to any pupil.

 

Parents unsure about the school’s catchment area or the criteria for entry should contact the school and / or Pupil Admissions Department, Education and Lifelong Learning, Tŷ Trevithick, Abercynon, Mountain Ash, Rhondda Cynon Taf, CF45 4UQ (Telephone 01443 744000)

   

Addysg Feithrin

Mae'r ysgol yn cynnig hanner diwrnod o addysg feithrin eleni 2020-2021 - 15 awr yr wythnos, 9:00yb tan 12:00yp bob dydd. Mae’r Bwrdd Llywodraethu yn adolygu trefniadau’r Dosbarth Meithrin yn flynyddol wedi i‘r ysgol dderbyn y gyllideb newydd fis Ebrill.

Nursery Education

School offers a half day Nursery provision this year 2020-2021 - 15 hours a week 9:00am to 12:00pm each day. The Governing Body reviews these arrangements annually once the school receives its budget in April of each year.

   

Strwythur y Dosbarthiadau

Trefnir pob dosbarth yn yr ysgol tua diwedd y flwyddyn addysgol a hysbysir rhieni o ddosbarthiadau newydd eu plant pan ddosberthir Adroddiadau Blynyddol fis Gorffennaf bob blwyddyn. Mae niferoedd a threfniadau’r dosbarthiadau yn dibynnu ar y nifer o blant Blwyddyn 6 fydd yn ein gadael ni a’r nifer o blant oedran Meithrin fydd yn ymuno â ni.  Trefnir y disgyblion gan ddilyn y meini prawf oedran geni.  Bydd dosbarthiadau oedran cymysg ar draws yr ysgol ar adegau a nid yw’n bosibl sicrhau y bydd grwpiau/dosbarthiadau o blant yn symud gyda’i gilydd o un dosbarth i’r llall ar gyfer y flwyddyn addysgol newydd.  

Class Structures

Class structures are discussed and planned towards the end of each academic year and parents are informed of their children’s new classes when End of Year Reports are distributed during the month of July each year.  Pupil numbers and class organisation depends on the number of Year 6 pupils leaving the school and the number of Nursery aged children joining us.  The classes are arranged using the children’s date of birth as the criteria.  There will always be mixed age group classes throughout the school and it is not possible to guarantee that the groups of children/classes move on block, together to the next class for the ensuing academic year.

Dechrau Ysgol 2021 - 2022 / Starting School 2021 - 2022

Top