School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Cyfathrebu / Communication

SYSTEMAU CYFATHREBU’R YSGOL

SCHOOL’S COMMUNICATION SYSTEMS

 

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gwblhau’r holiadur ynghylch system anfon negeseuon testun ac ebost yr ysgol yn ddiweddar.  Rydym wedi dadansoddi’r canlyniadau:

 

  • 99% o bobl sydd â ffôn clyfar sy’n gallu derbyn ‘push notifications’
  • 78% o bobl sydd eisiau i’r ddau riant dderbyn negeseuon
  • 61% o bobl sydd eisiau derbyn ‘push notifications’

 

Felly, ar sail yr ymatebion hyn a’r ffaith bod yr ysgol yn gallu arbed swm sylweddol o arian yn flynyddol, byddwn yn newid i’r system newydd a fydd yn gweithio trwy wefan yr ysgol ac App newydd sy’n gysylltiedig â’r wefan cyn diwedd mis Mai.

 

Yr unig beth fydd yn rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho’r App a dilyn y canllawiau.  Rydym wedi  ebostio PDF i chi a fydd yn rhoi canllawiau a gwybodaeth i chi.  Mae’r neges hon ar wefan yr ysgol hefyd o dan RHIENI - NEWYDDION.

 

Many thanks to those who responded to the recent questionnaire regarding the school’s text message and email system.  We have analysed the results:

 

  • 99% of respondents have a smart phone able to receive push notifications
  • 78% of respondents wish both parents to receive the messages
  • 61% of respondents wish to receive ‘push notifications’

 

Therefore, on this basis and the fact that school will be able to save a considerable sum of money each year, we shall move over to the new Website based and Website linked App before the end of May.

 

The only thing everyone needs to do is download the App and follow the guidelines.  We have emailed you a PDF which gives you information and download guidance for the new App.  This message can also be found on the school website under PARENTS - NEWS.

 

Diolch am eich cydweithrediad.

Thank you for you cooperation.

Top