School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Presenoldeb / Attendance

Mae'n bwysig iawn fod pob plentyn yn mynychu'r ysgol bob dydd ac yn cyrraedd yn brydlon. Deallwn yn iawn fod plant yn dost o bryd i'w gilydd a gofynnir i chi gysylltu â swyddfa'r ysgol bob dydd y bydd plentyn yn dost i'n hysbysu - gadewch neges fer ar y peiriant ateb.  Os nag yw plentyn yn yr ysgol, ni fydd yn dysgu!

It is essential that all children attend school every day and arrive promptly.  We totally understand that children become ill from time to time and you are kindly asked to contact the school office each day of an absence to inform us - leave a short message on the answerphone.  If a child is not in school, he/she does not learn!

Y Diwrnod Ysgol

School Times

Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Nursery, Reception, Year 1 and Year 2

Bore / Morning 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

(Clwydi ar agor am 8:50 y.b. / Gates opened at 8:50 a.m.)

Prynhawn /Afternoon 1:15 p.m. - 3:30 p.m.

 

Blynyddoedd 3 i 6

Years 3 to 6

Bore / Morning 9:00 a.m. - 12:15 p.m.

(Clwydi ar agor am 8:50 y.b. / Gates opened at 8:50 a.m.)

Prynhawn /Afternoon 1:15 p.m. - 3:30 p.m.

 

Disgwylir i’r plant gyrraedd yr ysgol yn brydlon. Bydd y staff ar ddyletswydd yn eu dosbarthiadau o 8:50 y.b. ymlaen. Bydd clwydi’r ysgol yn cael eu hagor am 8:50 y.b. i’r plant fynd i’w dosbarthiadau i ddechrau paratoi am y diwrnod prysur fydd o’u blaenau. Mae’r sesiwn gofrestru yn dechrau am 9:00 y.b. a gwersi yn fuan wedi hynny. Os bydd disgybl yn hwyr am ryw reswm, gofynnir iddynt fynd i Brif Fynedfa’r Ysgol ar ôl 9:00 y.b. gydag oedolyn er mwyn cofnodi’r rheswm dros fod yn hwyr ar yr iPad.

 

Children are expected to arrive at school on time. Staff are on duty in their classes from 8:50 a.m. onwards. The school gates are opened at 8:50 a.m. for the children to enter their classrooms to prepare for their busy day ahead. The registration session starts at 9:00 a.m. with lessons commencing shortly after this. If a pupil arrives late for any reason, they are asked go to the Main Entrance to gain access after 9:00 a.m. accompanied by an adult so they may record the reason for being late on the iPad.

Top