School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Y Criw Cymraeg / The Welsh Crew

 

    

Targedau'r Siarter Iaith

 • Defnyddio technoleg trwy gyfrwng y Gymraeg (e.e. appiau, y We, tecstio).
 • Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg
 • Gwylio rhaglenni Cymraeg ar S4C/dros y We/DVDs
 • Siarad Cymraeg y tu allan i’r ysgol (yn y siopau, parc, canolfan hamdden, wrth gerdded i’r ysgol
 • Siarad Cymraeg gartref
 • Siarad Cymraeg ar yr iard
 • Siarad Cymraeg ar y coridor ac yn y neuadd ginio

 

Welsh Language Charter Targets

 • Use technology in Welsh (e.g. apps, the internet, texting)
 • Listen to Welsh Music
 • Watch Welsh programmes on S4C / online / DVDs
 • Speak Welsh outside school (shops, park, leisure centre, walking to school etc.)
 • Speak Welsh at home
 • Speak Welsh on the school yard
 • Speak Welsh in the corridors and the lunch halL

Llwyddom i ennill y Wobr Efydd yn ystod 2017-2018 diolch yn fawr iawn i staff, disgyblion a ffrindiau'r ysgol ynghyd â holl waith caled 'Y Criw Cymraeg'.  Aethom ymlaen i ennill y Wobr Arian fis Gorffennaf, 2022!

 

We succeeded in achieving the Bronze Award during 2017-2018 thanks to the staff, pupils and friends of the school along with the hard work of the 'Criw Cymraeg'.  We then went on to achieve the Silver Award in July, 2022!

Top